Sunday, October 21, 2007

KORMORANTRÅDET – Station för drömgeografiska studier

Med drömgeografisk forskning avser vi (f n):

a) Geografiska iakttagelser i drömmen och drömmandet.

Mer specifikt iakttagelser kring hur platser, händelser, upplevelser och förhållanden är fördelade i sömndrömmandet, den aktiva fantasin och önsketänkandet.
Det bör även vara möjligt att göra geografiska iakttagelser i de omedvetna vanorna och föreställningarna, dvs utifrån den förströddhetens aktivism som kan få oss att begå avgörande drömgeografiska misstag som att gå vilse, ta fel på stad, osv.

Den grundläggande frågeställningen blir på vilket sätt drömgeografin skiljer sig från vakengeografin, både i generell mening (teori) och med avseende på hur vi genom denna utforskning kan berika vårt sätt att leva, röra oss, iaktta världen omkring och i oss (biopolitik).

Några slutgiltiga svar på dessa frågor tänker vi inte gärna finna. Snittet vi lägger mellan drömgeografi och vakengeografi kommer med nödvändighet att vara mångstämmigt och anekdotiskt.

b) Psykogeografisk fenomenologi i allmänhet.

Det är: vad som får oss att uppfatta geografin på ett visst sätt och inte ett annat, t ex vad kartor visar och vad de inte visar, i synnerhet vilka begär och föreställningar som knutits eller kan knytas till vissa platser.

Närmare bestämt uppstår frågan om vilka orsakssamband som betingar våra aktiviteter, och var de avgörande faktorerna till sådana formande processer återfinns, samt vilka möjligheter och friheter som genereras genom medvetandegörandet av - och manipulerandet med dessa.

Som en följd härav vill vi förstås kontinuerligt utveckla och tillämpa experimentella metoder som kan få oss att uppfatta geografins begränsningar och möjligheter.


Drömgeografi Naturgeografi är en poetisk-vetenskaplig roman av Mattias Forshage som gavs ut på Styx Förlag 2007. Baksidestexten anger att det är:

Ett slags roman som utforskar hur rummet konstrueras i det imaginära universum, dels via drömmen, och dels via en uppmärksamhet på naturen (flora fauna, geomorfologi, meteorologi etc) som omfattar både poetiskt medbrottslingskap och vetenskaplig nyfikenhet.

Det torde också vara första gången som surrealismens och situationismens urbant präglade teorier om psykogeografi och drivande tillämpas med någon systematisk iver på naturiakttagelsens område, där särskilt den svenska naturens flora, fauna och årstidsväxlingar står i centrum.

Till firandet av denna poetologiska händelse bildades kort härpå Kormorantrådet.

Drömgeografi Naturgeografi (DG NG) är Kormorantrådets maskot, parlör eller startfält. Med författarens tillåtelse eller ej kommer vi emellanåt att publicera utdrag ur romanen samt följa upp några av de frågeställningar som gestaltas eller teoretiseras där.

En inbjudan att delta i forskningen utgår härmed till envar. Deltar gör man i första hand genom att ta fasta på den drömgeografiska andan; man skärper blicken för de egna drömgeografiska erfarenheterna; antecknar, experimenterar, meddelar sig, involverar andra, modifierar sina vanor. Sådana diskreta förskjutningar av beteendet och perceptionen måste i nuläget emellanåt (men långt ifrån alltid) framstå som triviala eller meningslösa, men på sikt har de möjlighet att förändra vardagslivets struktur radikalt.


Inskickande av material till: cormorant.council@gmail.com

eller i kommentarfälten till enskilda poster.

1 comment:

Kormorantrådet said...

"Det bör även vara möjligt att göra geografiska iakttagelser i de omedvetna vanorna och föreställningarna, dvs utifrån den förströddhetens aktivism som kan få oss att begå avgörande drömgeografiska misstag som att gå vilse, ta fel på stad, osv."

... men lika mycket utifrån den förströddhetens aktivism som ofta får oss att gå helt rätt, eller bara får oss att gå dag ut o dag in i vissa banor och utan reflektion, precis som dessa på ett lika oreflekterat sätt kontinuerligt förändras och byts i relation till andra yttre oreflekterade banor, diffusa tecken och subtila händelser.

KM