Sunday, December 16, 2007

Platsens population

Ett av de viktigaste inslagen i modern geografi är demografiska analyser. Det är förstås även giltigt i drömgeografiska bestämningar. Vilka element, växter, svampar, djur, människor och utomjordingar är det som befolkar en plats? I drömmen låter ofta platsen göra sig gällande först, varpå en gradvis populering sker. Eller så är det ofta tvärtom, platsen är helt befolkad och det är befolkningen som utgör platsens primära bestämning. Ständigt dessa extremer, ständigt dessa mellanlägen i drömmen. (Eller är mellanlägen överhuvudtaget möjligt i drömmen? Om konstruktionen av drömmens innehåll följer ett antal förutbestämda mekanismer och primära symboliska funktioner så finns ingen möjlighet till glidningar. Allt som sker i drömmen är då kvalitativt isolerade uttryck utan möjlighet till gradvisa övergångar sinsemellan.) Låt oss vara uppmärksamma på följande kategorier:

- Populationens element (dvs vad eller vilka är det som utgör platsens population överhuvudtaget?)

- Deras förhållande till platsen (tillfälligt besök, permanent boende, hemsökelse, okänt förhållande?)

- Deras verksamhet (Vad gör de? Hur relaterar det till en övergripande rytm i deras förhållande till platsen?)

- Deras kommunikativa beredskap (Kommunicerar de med varandra, med dig, med vilka medel och vad säger de?)

Andra kategorier förekommer förstås, och läsaren uppmanas delge dem i kommentarerna nedan. Det handlar inte heller om en population i en plats, utan det kan mycket väl röra sig om flera, med överlagringar, hierarkiska nivåer och inbördes förskjutningar. Lämna bidrag till en demografisk analys av drömgeografin nedan.

No comments: